Cookies
Essentieel
Analyse
Sociaal
Om deze website te verbeteren maken we gebruik van (anonieme) cookies. Bekijk ons privacy statement voor meer informatie
Privacy Instellingen

Opzet subsidieaanvraag

  1. Home
  2.  » 
  3. Project
  4.  » Opzet subsidieaanvraag

Opzet subsidie-aanvraag

U wordt verzocht om conform onderstaande opzet uw subsidieaanvraag in te dienen.

1. Hoofdaanvrager

Naam en functie van de hoofdaanvrager. Correspondentieadres en telefoonnummer waar u gewoonlijk bereikbaar bent. Slechts met de hoofdaanvrager wordt over de afhandeling van de aanvraag gecorrespondeerd. Wanneer er bijvoorbeeld sprake is van een samenwerkingsverband dient er gekozen te worden voor één hoofdaanvrager. Deze hoofdaanvrager fungeert dan als aanspreekpunt voor administratieve procedures.

2. Titel

Graag een duidelijke, bondige en toch specifieke titel van het project waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

3. Standplaats

Naam, adres en telefoonnummer van het instituut, laboratorium of universiteit waar het onderzoek zal worden uitgevoerd.

4. Samenvatting

Geef hier een korte samenvatting als toelichting op de titel van het onderzoek.

5. Duur van het project

Gevraagd wordt naar de duur van het onderzoek waarvoor subsidie wordt aangevraagd. Gelieve de vermoedelijke begin datum van het onderzoek aan te geven.

6. Beschrijving van de subsidieaanvraag

Verwacht wordt dat u hier een verantwoording geeft van de benodigde financiële middelen waarvoor u het verzoek indient. Verwacht wordt dat u tevens aangeeft of onderzoek voor commerciële doeleinden gebruikt kan gaan worden. Of dat er enige commerciële belanghebbenden bij het onderzoek betrokken zijn of anderszins commerciële verwevenheid van de onderzoekers bij het onderzoek betrokken van belang kan zijn.

7. Overige subsidies en eigen financiële bijdrage

Hoeveel zal uw eigen instelling bijdragen aan verbruiksgoederen, apparatuur en overige kosten van dit onderzoek? Tevens wordt u verzocht aan te geven of, en in welke mate, u bij andere instellingen voor dit onderzoek financiële steun heeft aangevraagd of zult vragen en wanneer daarover een beslissing kan worden verwacht. Een kopie van de desbetreffende aanvraag (aanvragen) en de daarop gebaseerde besluiten tot subsidiëring dienen te worden meegezonden met de aanvraag.

8. Beschrijving van het project

U wordt verzocht in te gaan op onderstaande punten: wetenschappelijk belang en innovatieve aspecten. Geef kort en duidelijk aan wat het wetenschappelijk belang is van uw aanvraag en op welke punten het onderzoek innovatief/vernieuwend is. Onderzoeksmethodologie U dient aan te geven op welke wijze het onderzoek zal worden uitgevoerd, en welke methoden en apparatuur worden gebruikt. Hypothese-ondersteuning U wordt verzocht aan te geven welke wetenschappelijke onderzoeken uw onderzoekshypothese ondersteunt en een literatuurlijst van deze hypothese ondersteuning.

9. Tijdschema

Gelieve de fasering van het gehele onderzoek in perioden aan te geven. Welke taken kunnen worden onderscheiden en volgens welk tijdschema zullen deze worden uitgevoerd? Er dient sprake te zijn van een realistisch tijdschema.

10. Samenstelling van het onderzoeksteam

U wordt verzocht bij deze vraag de personen te vermelden die vanuit Nederland (en eventueel uit het buitenland) direct zijn betrokken bij de uitvoering van dit onderzoek, met inbegrip van de aangevraagde personele steun. Van deze personen graag de namen met voorletters, titels en specialisatie vermelden. Verder wordt u verzocht een reële schatting te maken van het aantal uren dat een ieder per week aan het onderzoek besteedt.

11. Publicaties

Geef een overzicht van de publicaties van de aanvrager, de betrokken onderzoeksgroep en de beoogde onderzoeker die relevant zijn voor het voorgestelde onderzoeksproject.

12. Referenten

Indien individueel, zonder ondersteuning van universiteit of promotor, subsidie wordt aangevraagd, dient u minimaal 3 relevante referenties aan ons op te geven.

13. Ondertekening

Iedere aanvraag dient bij indiening te zijn voorzien van een originele handtekening van de hoofdaanvrager.