Cookies
Essentieel
Analyse
Sociaal
Om deze website te verbeteren maken we gebruik van (anonieme) cookies. Bekijk ons privacy statement voor meer informatie
Privacy Instellingen
  1. Home
  2.  » Disclaimer

Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op (enige overeenkomst voortvloeiende uit) het gebruik van deze website (de “Website”) van Stichting Nationaal Fonds tegen Kanker (“NFtK”). Door gebruik van te maken van deze Website, verbindt u zich tot de navolgende gebruiksvoorwaarden.

1 NFtK en het verrichten van donaties

1.1 Deze Website biedt informatie over NFtK, haar doelstellingen alsmede de wijze waarop NFtK te werk gaat.

1.2 De wijze waarop u kunt doneren, staat beschreven op deze Website, of op de website van de derde die door ons hiervoor is ingeschakeld. NFtK is niet verantwoordelijk voor de inhoud en werking van die andere website(s), noch voor de daarop van toepassing zijnde voorwaarden.

2 Intellectuele eigendomsrechten

2.1 De (inhoud van deze) Website is beschermd door intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrecht en merkenrecht. Deze intellectuele eigendomsrechten komen toe aan NFtK of haar licentiegevers.

2.2 Het is niet toegestaan om de (inhoud van deze) Website te kopiëren of anderszins te verveelvoudigen, anders dan voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

3 Privacy

3.1 NFtK verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met haar Privacyverklaring.

4 Aansprakelijkheid

4.1 NFtK heeft de informatie op deze Website, haar nieuwsbrieven en overige uitingen zo zorgvuldig mogelijk opgesteld. Wij kunnen evenwel niet garanderen dat deze informatie volledig, correct of up-to-date zijn. De informatie weerspiegelt slechts de visie van NFtK en bevat geen medische adviezen. Bij vragen of twijfels over uw gezondheidstoestand adviseren wij om zich (tevens) te wenden tot uw eigen reguliere arts.

4.2 NFtK is niet aansprakelijkheid voor het gebruik van deze Website, noch voor het gebruik van websites van derden, die gelinkt zijn aan deze Website, behoudens ingeval van opzet of grove schuld.

5 Wijzigingen

NFtK kan deze gebruiksvoorwaarden wijzigen. Wij adviseren u daarom regelmatig deze gebruiksvoorwaarden na te lezen op eventuele wijzigingen.

6 Toepasselijk recht en geschillen

Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. Ieder geschil dat in verband met of door deze gebruiksvoorwaarden wordt veroorzaakt, zal bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam.

7 Contact

Voor vragen en nadere informatie zijn wij bereikbaar op:

Stichting Nationaal Fonds tegen Kanker

WG-Plein 187 1054
SC Amsterdam
tel. 020 5304933
e-mailadres: info@tegenkanker.nl
KvK Amsterdam 34113091
Deze gebruiksvoorwaarden treden in werking op: 01-01-2011