Cookies
Essentieel
Analyse
Sociaal
Om deze website te verbeteren maken we gebruik van (anonieme) cookies. Bekijk ons privacy statement voor meer informatie
Privacy Instellingen

Ik wil geld geven

Ja, ik wil bijdragen aan een Langer Beter Leven voor mensen met kanker!

Met een zo compleet mogelijke kankerzorg kunnen we mensen met kanker het best helpen. Voor het NFtK is die zorg pas compleet als ook voeding, beweging en welzijn deel uitmaken van de behandelplannen. De patiënt mee laten helpen aan het succes van de behandeling.

Het NFtK wil dit bereiken door voorlichting, gerichte projecten en wetenschappelijk onderzoek mogelijk te maken waarin aandacht is voor onderwerpen zoals voeding en beweging in relatie tot kanker. We willen hiermee laten zien dat een completere kankerzorg werkt. Prehabilitatie bij darmkanker is daar een perfect voorbeeld van. Een programma voor mensen met darmkanker waarbij voeding, fysieke inspanning en psychosociale hulp na de diagnose en voor een operatie er voor zorgen dat de patiënt fitter een behandeling in gaat. Het is mogelijk om binnen 4 weken te conditie te verhogen, angst weg te nemen en een sneller herstel te realiseren. Dat heet betere zorg.

Het NFtK wil deze zorgmogelijkheden veel meer onder de aandacht brengen. Voedingsdeskundigen, sportartsen, fysiotherapeuten en psychologen zouden een belangrijkere rol moeten krijgen in de zorg rondom de patiënt binnen het behandelingsplan. Wij richten ons met name ons op mensen die door kanker getroffen zijn en hun directe naasten. We vinden het van het grootste belang dat zij goed op de hoogte raken van alle behandelingsmogelijkheden. Als je weet wat er kan, kun je de juiste vragen stellen aan je behandelaar en zo optimale zorg realiseren.

Deze inspanningen kosten veel geld, maar leveren ook veel op: een langer en beter leven voor kankerpatiënten. Wilt u ons helpen dat doel te bereiken? Er zijn diverse mogelijkheden om te doneren. Of wil je volgen wat wij doen?

• Online doneren

Een van de mogelijkheden is online doneren middels onderstaande button.

• Zelf overmaken

U kunt uw donatie overmaken op rekeningnummer NL92 INGB 0000 207205 t.n.v.het Nationaal Fonds tegen Kanker.

• Machtiging

U kunt ook een machtiging afgeven. Het NFtK regelt dan voor u de uitvoering hiervan. Voordeel is dat u hier verder geen omkijken naar meer naar heeft. Deze machtiging kan eenmalig zijn maar ook maandelijkse al gelang uw wensen en is te allen tijde opzegbaar.

Lees meer

Hier vindt u de machtigingskaart NFtK. U kunt de ingevulde machtiging met handtekening zonder postzegel sturen naar:

Nationaal Fonds tegen Kanker
Antwoordnummer 9163
1000 WV Amsterdam

• Periodieke schenking

In een schenkingsovereenkomst legt u een periodieke schenking vast waardoor de gehele gift aftrekbaar is van de inkomstenbelasting zonder drempel. De looptijd is minimaal vijf jaar. Dubbel voordeel, ten eerste voor u en daarbij uw gift komt volledig ten goede aan de doelstellingen van het NFtK.

Lees meer

Voor deze belastingaftrek gelden de volgende voorwaarden:

• De periodieke schenking moet schriftelijk zijn vastgelegd. Wij kunnen u daarbij helpen.
• Er dient over een periode van 5 jaar ieder jaar minimaal 1 keer per jaar een bedrag te worden geschonken.
• De ontvanger van de gift (het goede doel) moet een algemeen nut beogende instelling (ANBI) zijn. Het NFtK heeft die ANBI-status.

U bepaalt zelf de hoogte van deze periodieke gift (minimaal 5 jaar). Hoe hoger de schenking, hoe groter het bedrag dat u kunt aftrekken. Uiteraard kan de periodieke schenking te allen tijde worden gestopt, bijvoorbeeld als uw inkomen daalt vanwege werkloosheid of arbeidsongeschiktheid.

Schenking regelen

Het vastleggen van periodiek schenking kan het NFtK makkelijk voor u regelen Als u onderstaande formulieren van de Belastingdienst invult, sturen wij deze ondertekend retour aan u.
• Een overeenkomst periodieke schenking
• Een betalingsvolmacht periodieke schenking

het RSIN nummer van het NFtK is 807820301. Dit moet u invullen op de formulieren

U kunt beide formulieren zonder postzegel naar het NFtK sturen.
Nationaal Fonds tegen Kanker
Antwoordnummer 9163
1000 WV Amsterdam

• Nalaten aan het Nationaal Fonds tegen Kanker

We zien het steeds vaker. Donateurs van het NFtK die besluiten om in hun testament een bedrag toe te kennen aan ons fonds. De gedachte is dat je ook na je leven een mooi statement van maatschappelijke betrokkenheid wilt maken.

Lees meer

Mocht u veel belang hechten aan wetenschappelijk onderzoek naar kanker voor een langer en beter leven voor mensen met kanker en de activiteiten van ons fonds een warm hart toedragen, dan zouden wij het uiteraard buitengewoon waarderen als u het NFtK tot (mede-)erfgenaam zou maken.

Waarom het NFtK in uw testament?

Door het Nationaal Fonds tegen Kanker op te nemen in uw testament, helpt u mee aan voorlichting en wetenschappelijk onderzoek naar kanker. Met uw hulp financieren wij onderzoeken en projecten op het gebied van voeding, beweging en welzijn met het doel een Langer Beter Leven voor mensen met kanker. Dat is belangrijk want mensgerichte behandelingen worden nog te weinig ingezet terwijl ze wel bijdragen aan een betere kwaliteit van leven en tevens kunnen zorgen voor vergrote van de kans op overleving van kanker. U beslist zelf welk deel van de nalatenschap ten goede komt aan het NFtK en in welke vorm dat gebeurt. U kunt kiezen voor een legaat (meestal een vast bedrag) of erfstelling (deel of de gehele nalatenschap).

Wat is een nalatenschap?

Iedereen heeft een nalatenschap. Dat zijn alle schulden en bezittingen die u achterlaat als u overlijdt. De nalatenschap wordt verdeeld onder uw erfgenamen. Wie dat zijn kunt u zelf bepalen door dit bij de notaris vast te laten leggen in een testament. Doet u dat niet dan bepaald de wet dat. Heeft u specifieke wensen dan kunt u dat eenvoudig en naar uw inzichten laten vastleggen in een testament. De notaris kan u advies geven over uw specifieke wensen en situatie.

Legaat

Een legaat is een bepaling in uw testament dat aangeeft dat er een door u vastgesteld geldbedrag of een bepaald goed (bijvoorbeeld een huis) nalaat aan een door u gekozen persoon of organisatie. Zo kunt u bijvoorbeeld een bepaald bedrag als legaat nalaten aan het NFtK.

Erfstelling

Een erfstelling is een vastgesteld deel (percentage) van uw bezit dat door middel van het testament aan de erfgenamen wordt toebedeeld. Als u het NFtK in uw testament tot (mede)erfgenaam benoemt, betekent dit dat wij in aanmerking komen voor (een deel van) de erfenis. Uw bezit wordt volgens de bepalingen in het testament verdeeld onder de erfgenamen. Als alle rechten van anderen (legaten, boedelkosten en overige schulden) van de totale nalatenschap zijn afgetrokken, krijgen de erfgenamen hun erfdeel.

Geen successiebelasting

Het NFtK is een ‘algemeen nut beogende instelling’ (ANBI) en is daarom vrijgesteld van successierechten. Dat houdt in dat er geen belasting betaald hoeft te worden over de nalatenschap. U bent er dus zeker van dat de gehele geldsom die u nalaat daadwerkelijk bij het NFtK komt.

Een testament opmaken

Een testament moet worden opgemaakt door een notaris. Vaak is een oriënterend gesprek van een half uur gratis. De uiteindelijke kosten worden bepaald door de omvang en complexiteit van het testament.

De notaris

De notaris kan u adviseren over de verschillende mogelijkheden die er zijn. Met algemene vragen over nalatenschappen kunt u terecht bij de Notaristelefoon (0900 – 346 93 93, elke werkdag van 9.00 tot 14.00 uur) of op internet: www.notaris.nl

Wilt u meer weten over nalaten aan het NFtK, dan staan wij u graag te woord. We zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 9.30 tot 12.30 uur op nummer 020 – 530 49 33

• VriendenLoterij

De VriendenLoterij steunt maatschappelijke initiatieven die mensen met onvoldoende middelen of mogelijkheden een steuntje in de rug geven, zodat zij voluit mee kunnen doen in de samenleving en een volwaardig leven kunnen leiden. Inmiddels spelen ruim 528.000 huishoudens mee voor 54 goede doelen en ruim 3.300 clubs, verenigingen en stichtingen in Nederland. Sinds 1998 is ruim 907 miljoen euro aan goede doelen geschonken, waaronder, sinds een paar jaar, aan het Nationaal Fonds tegen Kanker. Wij zijn dan ook erg trots op het feit dat het Nationaal Fonds tegen Kanker zich mag rekenen tot “vaste beneficient” van de VriendenLoterij.

Meespelen met VriendenLoterij voor het NFtK

U kunt ervoor kiezen om met uw lot(en) mee te spelen voor alle goede doelen die de VriendenLoterij steunt of om één specifiek doel te kiezen voor uw lotnummer(s). Dit kunt u aangeven bij aankoop van een nieuw lot.  Het is mogelijk om het NftK specifiek te steunen met loten van de VriendenLoterij. Ook meespelen voor het Nationaal Fonds tegen Kanker? De helft van uw inleg gaat naar de voorlichting, projecten en onderzoek naar het belang van voeding, bewegen en welzijn voor mensen met kanker. U speelt voor het Nationaal Fonds tegen Kanker mee onder vermelding van het nummer 10588. 

Ik wil helpen

Het Nationaal Fonds tegen Kanker is een onafhankelijk fonds en ontvangt geen overheidssteun. Voor al onze projecten, voorlichting en onderzoeken zijn wij afhankelijk van donaties van particulieren en bedrijven. Naast financiële mogelijkheden die er voor de particulier en bedrijven zijn om te helpen de doelstellingen te realiseren bestaan er ook andere manieren om de werkzaamheden te steunen. Momenteel zijn wij opzoek naar vrijwilligers die het bestuur willen aanvullen maar ook mensen die hun expertise willen inzetten voor de dagelijkse gang van zaken op het bureau.

Zelf een actie starten

Wilt u het Nationaal Fonds tegen Kanker steunen door een eigen actie op te zetten? Dat kan! U kunt bijvoorbeeld een benefietfeest of een sponsorloop organiseren waarvan de opbrengst ten goede komt aan doelstellingen van het NFtK. U bent van harte welkom om uw ideeën met ons te delen. Klik hier voor meer acties tegen kanker.

Acties

Zelf een actie starten?
Lees meer

Fit to Fight darmkanker

Topsport aanpak om mensen met darmkanker fit te krijgen voor de operatie.

Lees meer

Kinderen en kanker

In dit project wordt aan kinderen en jongeren die te maken krijgen met kanker in het gezin professionele hulp en een luisterend oor aangeboden.

Lees meer